จ่าเอกสันทนา สุทธิ
หัวหน้าสำนักปลัด

ว่าง
หน.ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสาคร ปิตะสุต
นักจัดการงานทั่วไป ชก.
0818714756

นางวาสนา โพธิ์ศรี
นักวิเคระห์นโยบายและแผน ชก.
0910520623

น.ส.อุษา กาญจนวาปสถิต
นิติกร ปก.
0898579135

จ่าเอกนิโรจน์ ละครชัย
เจ้าพนักงานป้องกันฯ อาวุโส
082-338599

นางกุลนันท์ ธรรมศร
นักทรัพยากรบุคคล
0850140561

นางสาวบริพัตร บุตรโยธี
นักพัฒนาชุมชน
0982899455

นายศุภณัฐ กิติมาภรณ์
ผู้ช่วยนักบริหารงานทั่วไป
093-263642

นางทองหล่อ ทองนิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
085-462412

นางสาวเจนจิรา เอาหานัด
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
085-749507

นางธัญญลักษณ์ บุญณัฐรัตน์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
0864639498

นางสาวขนิษฐา เคนจันทา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
085-005582

นางสาวหฤทัย กิติมาภรณ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
092-147356

ว่าที่ ร.ต. เกียรติศักดิ์ ชีชาพรม
พนักงานขับรถยนต์
094-418691

นายสมควร มงคลสวัสดิ์
พนักงานขับรถยนต์

นายธงชัย เทพแพงตา
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวสุชาดา มณีทร
พนักงานจ้างทั่วไป
0838070161