ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗

 :  17 พ.ค. 2567
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
#การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

 :  13 พ.ค. 2567
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมายงานนายประหัส โคตะเสนา และนายวิสันต์ ชีชาพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ตรวจสอบปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเบื้องต้น และมอบหมายเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ใช้รถน้ำดับเพลิงในการฉีดล้างท่อระบายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขาม ในพื้นที่ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ออกระงับเหตุเพลิงไหม้สายไฟฟ้าลัดวง

 :  04 พ.ค. 2567
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมายเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถน้ำดับเพลิงออกระงับเหตุเพลิงไหม้สายไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณบ้านคุยนางขาว หมู่ที่ ๓ ซอย ๔ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อสกัดเพลิงไหม้ที่จะลุกลามไปยังบริเวณใกล้เคียง หลังมีประชาชนแจ้งขอความช่วยเหลือเพราะเกรงว่าเพลิงอาจไหม้ลามเข้าใกล้บ้านเรือน ที่อยู่อาศัยและสร้างความเสียหายได้
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำ

 :  27 เม.ย. 2567
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๗ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมาย จ่าเอกนิโรจน์ ละครชัย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ดำเนินการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค โดยนำรถน้ำดับเพลิงออกพื้นที่เพื่อนำน้ำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน พื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านนาเหลาทอง และ หมู่ที่ ๘ บ้านแจ้งสว่าง ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

การกู้ยืมเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะและรับฟังปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตำบลหนองเกาะ ระหว่างวันที่ ๒๒ -๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ #หมู่ที่๑๒ บ้านโคกแมงเงา

 :  26 เม.ย. 2567
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะประชุมสนทนากลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การกู้ยืมเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะและรับฟังปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตำบลหนองเกาะ ระหว่างวันที่ ๒๒ -๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ 
#หมู่ที่๑๒ บ้านโคกแมงเงา
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

การกู้ยืมเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะและรับฟังปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตำบลหนองเกาะ ระหว่างวันที่ ๒๒ -๒๖ เมษายน ๒๕๖๗  #หมู่ที่๑๑ บ้านศรีเจิญ

 :  26 เม.ย. 2567
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะประชุมสนทนากลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การกู้ยืมเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะและรับฟังปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตำบลหนองเกาะ ระหว่างวันที่ ๒๒ -๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ 
#หมู่ที่๑๑ บ้านศรีเจิญ
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

การกู้ยืมเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะและรับฟังปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตำบลหนองเกาะ ระหว่างวันที่ ๒๒ -๒๖ เมษายน ๒๕๖๗  #หมู่ที่๖ บ้านโนนธาตุ

 :  25 เม.ย. 2567
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะประชุมสนทนากลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การกู้ยืมเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะและรับฟังปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตำบลหนองเกาะ ระหว่างวันที่ ๒๒ -๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ 
#หมู่ที่๖ บ้านโนนธาตุ
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗

 :  24 เม.ย. 2567
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
#การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ออกระงับเหตุเพลิงไหม้

 :  22 เม.ย. 2567
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมาย นายประหัส โคตะเสนา และนายวิสันต์ ชีชาพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถน้ำดับเพลิงออกระงับเหตุเพลิงไหม้บริเวณพื้นที่ป่า หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเดิ่น ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อสกัดเพลิงไหม้ที่จะลุกลามไปยังบริเวณหมู่บ้านหนองคายวิลล่า หลังมีประชาชนแจ้งขอความช่วยเหลือเพราะเกรงว่าเพลิงอาจไหม้ลามเข้าใกล้บ้านเรือน ที่อยู่อาศัยและสร้างความเสียหายได้
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

ประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน และการทบทวนแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการ

 :  20 ธ.ค. 2565
ประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน และการทบทวนแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการ  
วันที่ 20 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ได้ประชุมชี้แจงให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ การรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งเข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานมากขึ้น มีการปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้อง และมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีใช้บังคับเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและได้มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างคุ้มค่า

โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

 :  13 เม.ย. 2567
เมื่อวันนี้ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ดำเนินการโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย โดยมีนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ บริเวณหนองน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกอมเกาะ ตำบลหนองหอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน

แสดงรายการที่ 1 ถึง 30 จากทั้งหมด 334 รายการ

ขึ้นบนสุด