นายณรงค์ฤทธิ์ ไชยเสน
ผู้อำนวยการกองช่าง
0836658613

นายกิตตินันท์ ปัญญาศิริ
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร
0844046172

นายวิชิต ชื่นนอก
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
0930615556

นายประจวบ ศรีภูมี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
0657605726

นายธนากร ศรีภูมี
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
0953968299

นายเผด็จ บุตรศรีภูเภา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
0810546590

นายชินกรณ์ ปุริตัง
พนักงานขับรถ
0880302761

นายไพฑูรย์ ปิไชยญาณ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
0800443600

นายณัฐพล ธรรมวรีย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
0875444529

นางสาวจิดาภา จันทร์ทำมา
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นายฐิตินันท์ นามมณี
ผู้ช่วยนายช่างสำราวจ
0875157118

นายอลงกรณ์ แมนนาวา
ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง
0885722238

นายบรรพต นามรส
พนักงานขับรถ
0618296822

นายตึ๋ง สีหานนท์
พนักงานจ้างทั่วไป
0832475130

นางพจนา ศรีนา
พนักงานจ้างทั่วไป

นายดำรงศักดิ์ ชาวพรอน
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวน้ำทิพย์ อะนุ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายถาวร บุดหาร
พนักงานจ้างทั่วไป

นายเอกชัย เสนามงคล
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสหัสวรรษ ปุริตัง
จ้างเหมาบริการ
083-941435

นายวินชัย ศรีสมพร
พนักงานจ้างทั่วไป