นางสาวอารดา ปิตะสุทธิ์
รองปลัดรักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ
0902952691

นายบรรพต นันท์โพธิ์เดช
นักวิชาการศึกษา ชก.

ว่าง
ครู

นางสาวรุ้งฟ้า สีพิมเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
087-216261

นายอนุชาติ แสนโพธิ์
ผช.นักวิชาการศึกษา