สมุดลงนามถวายพระพร     ยกเลิก

" ทรงพระเจริญ "

รินนา โคตะเสนา

" " ทรงพระเจริญ " "

เบ็ญจวรรณ ดวงจันทา

" ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ "

น.ส.จิราวรรณ ฉิ่งศิริ

" ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า "

นายอภิเดช รัตน์ศรีวอ

" ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า "

น.ส.มีนา สิทธิ์รัตน์

" ทรงพระเจริญ "

นางวาสนา โพธิ์ศรี

" “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ” "

นางสาวอารดา ปิตะสุทธิ์

" ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ "

นางสาวเนตรนภา ศิริสมบัติ

" ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ "

นายธัชกร ศิริสมบัติ

" ทรงพระเจริญ "

นางธัญญลักษณ์ บุญณัฐรัตน์

" ทรงพระเจริญ "

นางสาวทองหล่อ ทองนิน

" ทรงพระเจริญ "

จ่าเอกแหลมทอง ทองนิน

" ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน "

นายสิทธิพล ชาวพรอน

" ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า "

นางสุภา นันทะมีชัย

" ทรงพระเจริญ "

น.ส.สุชาดา มณีทร

" เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า. "

จ่าเอกภูดิศ พงศ์เดชวัฒนา

" "ทรงพระเจริญ" "

นายสาคร ปิตะสุต

" ทรงพระเจริญ "

กัญญาณัฐ สร้อยอุดทา

" ขอพระจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ "

จ่าเอกนิโรจน์ ละครชัย

" "ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ” "

นางสาวเจนจิรา เอาหานัด

" ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ "

กุลนันน์ ธรรมศร

" ขอพระองค์ ทรงพระ เกษมสำราญ พ้นพิษโรค ภัยพาล ณ บัดนี้ ขอพระพลา นามัยสม บูรณ์ทวี เป็นร่มหล้า สง่าศรี คู่แผ่นดิน "

นายอลงกรณ์ แมนนาวา

" ขอพระองค์ทรงพระเจริญ "

นางสาวอุษา กาญจนวาปสถิตย์

" ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน "

นางทองสาย โพธิ์ศรี

" ขอพระองค์ทรงพระเจริญ "

นางสาวแสงอรุณ พิทักษ์กุล

" ทรงพระเจริญ "

นางสาวสุนิศา ต้นกันยา

" ทรงพระเจริญ "

นางสาวทฤษฎี หมุนโคกสูง

" ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ "

น.ส วิมลรัตน์ วงษ์ชมภู

" " ทรงพระเจริญ " "

นายสุวรรณ เอาหานัด

" ทรงพระเจริญ "

นางสาวขนิษฐา เคนจันทา

ขึ้นบนสุด