นางสาวอารดา ปิตะสุทธิ์
รองปลัด อบต.หน่วยตรวจสอบภายใน
0902952691

นางสาวพัชรี เมาลี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
0902975955