นายสำรอง ขันซ้อน
ประธานสภา อบต.(สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ เขต ๒)
0895716469

นายสิทธิพล ชาวพรอน
ปลัด อบต. เลขาสภา อบต.
0854554885

นายณัฐวุฒิ นามบุรี
รองประธานสภา (สมาชิกสภา ม.๖ เขต ๕)
0823587566

นายไพรพรรณ น้อยหลานเมือง
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ เขต ๑
0807509630

นายยอดธง มะลิดิน
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ เขต ๓
0881224146

นายหวิน วงหาจักร
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ เขต ๔
0838074598

นายนพดล สิงหาชม
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ เขต ๖
0846033599

นางกองคำ เดชสุทธิ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘ เขต ๗
0828508395

นายทรงพล บุญจันทร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙ เขต ๘
0862182956

นางสาวบัวมี อรพิมพ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐ เขต ๙
0846855428

นายไชยา สุวอ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑ เขต ๑๐
0845192131

นางเกษร แก้วพิมพ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒ เขต ๑๐
0981075692