นางสุภา นันทะมีชัย
นายก อบต.หนองกอมเกาะ
0910501207

นายประหัส โคตะเสนา
รองนายก อบต. หนองกอมเกาะ
0862343693

นายวิสันต์ ชีชาพรม
รองนายก อบต.หนองกอมเกาะ
0620806170

นางสำเนียง บุญจันทร์
เลขานุการนายก อบต. หนองกอมเกาะ
0857425773

นายสิทธิพล ชาวพรอน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
0854554885

นางสาวอารดา ปิตะสุทธิ์
รองปลัด อบต. หนองกอมเกาะ
0902952691

จ่าเอกสันทนา สุทธิ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ์.
ผู้อำนวยการกองคลัง
087-218858

นายณรงค์ฤทธิ์ ไชยเสน
ผู้อำนวยการกองช่าง
083-665861

นางสาวอารดา ปิตะสุทธิ์
รองปลัด รักษาราชการแทนผอ.กองการศึกษาฯ
0902952691